தயாரிப்பு-பதாகை

கையொப்பம் வைத்திருப்பவர் நிலைப்பாடு