தயாரிப்பு-பதாகை

பல்பொருள் அங்காடி பிளாஸ்டிக் பை வைத்திருப்பவர்